Soli tuvāk iekļaujošai sabiedrībai

Soli tuvāk iekļaujošai sabiedrībai

Biedrība “Brīnummāja” uzsāk projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā” realizāciju.

Projekta mērķis ir 50 bērniem no Vidzemes reģiona ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir vērsti uz bērnu sociālo prasmju pilnveidošanu un funkcionālo spēju uzlabošanu, atbilstoši individuālam sociālas rehabilitācijas plānam, nodrošinot pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.

Kā arī uzlabot 20 bērnu vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku dzīves kvalitāti, atjaunojot fizisko un psihisko veselību.

Projekts tiks īstenots no 2020. gada augusta līdz 2022. gada janvārim.

Projekta kopējās izmaksas ir  206 313,07 EUR, no tām 85% jeb 175 366,10  EUR tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda, 15% jeb 30 946,97 EUR no Valsts budžeta.

Projekta ietvaros bērni Brīnummājas Cēsu un Alūksnes sociālas rehabilitācijas centros saņems mūzikas un kanis terapiju, Montessori nodarbības, Tomatis metodi un valodas attīstības nodarbības ar Forbrain iekārtu, fizioterapiju, kā arī kustību un deju terapiju. Kopumā projektā bērniem tiks īstenotas 1990 bezmaksas pakalpojumu reizes.

Savukārt vecāki saņems psiholoģisko atbalstu un iespēju parūpēties par savu fizisko veselību grupu fizioterpijas nodarbībās.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas ietvaros. Mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas.

Mēs esam priecīgi par iespēju sniegt atbalstu, lai mūsu kopienā dzīvojošie bērni un viņu ģimenes justos saprasti, atbalstīti un novērtēti.

Esam priecīgi par iespēju būt līdzās un spert soli tuvāk iekļaujošai sabiedrībai.

Liena Graudule
Valdes priekšsēdētāja
Biedrība “Brīnummāja”