Ziedo arī Tu

Atbalstu pie mums ir saņēmušas jau vairāk kā 200 ģimenes no visas Vidzemes. Šīs ģimenes un bērni ir priecīgi par katru mazo uzvaru un katru sasniegumu. Lai sniegtu atbalstu bērnam ilgtermiņā, līdzcilvēku atbalsts ir ļoti svarīgs. Mēs, kā sabiedriskā labuma organizācija, veidojam uzticības pilnas attiecības ar ziedotājiem un aicinām ikvienu: Paveiksim labos darbus kopā!

Aktuālās labdarības akcijas

"Ziedo bērniem ar valodas aizturi"

 

Labdarības akcija

Ziedo bērniem ar valodas attīstības aizturi

Ziedo un palīdzi bērniem ar valodas attīstības aizturi, lai arī viņi spētu izteikt savas sajūtas un iekļauties starp vienaudžiem!

Latvijā pieaug bērnu skaits ar runas un valodas aiztures traucējumiem - valodas problēmas pirmsskolas vecumā ir konstatējamas vismaz katram trešajam bērnam. Šajā vecumā bērna valodas attīstība ir nozīmīgs faktors, lai bērns varētu veiksmīgi uzsāktu skolas gaitas - apgūt mācību saturu un iekļauties klasē!

Labdarības akcija iesākās ar #WhiteFriday, kuras laikā tika saziedoti 183 EUR
un ziedojumu piesaiste šim mērķim turpināsies līdz līdz 2023. gada nogalei

Saziedotais atbalsts tiks novirzīts pirmsskolas bērniem logopēdijas nodarbību nodrošināšanai.

 

Kā ziedot?

 1. Dodies uz Brīnummājas Mobilly profilu vai Mobilly aplikācijā atver sadaļu "CITI" -> “Ziedojumi” un atrodi Brīnummāju
 2. norādi ziedojuma apjomu un spied "ZIEDOT"
 3. veic ziedojumu ar pārskaitījumu uz brīnummājas ziedojumu kontu, mērķi norādot "Bērniem ar valodas attīstības aizturi"
 • Ziedojuma konts SEB bankā:

  Biedrība "Brīnummāja"

  LV‍75‍ UNLA 00500  23949 868

  Reģ.Nr.4000 8231 867

 

2022. gadā noslēgtās labdarības akcijas

Labdarības akcija

No manas rotaļu kastes Tavējai!

Ziedojuma mērķis:

Labdarības kampaņas mērķis ir palīdzēt bērniem pēc iespējas agrāk konstatēt attīstības traucējumus, nodrošinot bezmaksas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Mērķa grupa:

Bērni līdz 3 gadu vecumam, kuriem ir pamatotas aizdomas (ārstnieciskās personas atzinums vai norīkojums) par iespējamiem attīstības traucējumiem.

Ziedojumu kampaņas formāts:

Labdarības kampaņa “No manas rotaļu kastes Tavējai” norit divos posmos – mantu nodošanā un andelē.
Kampaņā ikviena ģimene tika aicināta ieskatīties savā rotaļu kastē un nodot tās mantas, kuras ir gatavas ceļot “No manas rotaļu kastes Tavējai”. Ziedojuma akcijā lūdzām nest:

 • bērnu rotaļlietas,
 • spēles, mākslas un sporta piederumus,
 • bērnu grāmatas, bērnu mēbelītes.

Lūgums šoreiz nenest – teksta izstrādājumus, apģērbu, apavus, mīkstās rotaļlietas, lietotu bērnu kosmētiku, salauztas rotaļlietas vai nepilnīgas komplektācijas spēles. Mantas var ziedot, tās nesot uz Cēsu Brīnummāju (Bērzaines iela 16/18) katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu līdz 30.aprīlim (ja nepieciešams vienoties par citu mantu nodošanas dienu, aicinām zvanīt +371 26425851). Savukārt 6., 7. un 10. maijā aicinām uz labdarības andeli, kas norisināsies pie Brīnummājas un kurā ikvienam būs iespēja par ziedojumiem tikt pie sev noderīgām mantām. Labdarības andelē iegūtie ziedojumi tiks novirzīti jebkuram bērniņam līdz 3 gadu vecumam, kas vērsīsies Brīnummājā ar pamatotu nepieciešamību (ārstniecības personas atzinums, ka ir vai ka ir aizdomas par attīstības traucējumiem) izvērtēt iespējamos attīstības traucējumus, nodrošinot bezmaksas Minhenes funkcionālo attīstības diagnostiku.

*Bērnu skaits, kas saņems atbalstu, būs atbilstošs piesaistīto ziedojumu summai.

Problēma un tās aktualitāte:

Vecāki, kuri sava bērna attīstībā pamana aizkavēšanos, jūtas satraukti un apjukuši. Visbiežāk viņi saskaras ar jautājumiem, vai ir pamats uztraukties, vai bērniņam var kā palīdzēt, ar ko sākt un pie kā vērsties. Speciālisti atzīst, ka ir ļoti nozīmīgi, lai bērniem pēc iespējas agrāk pamanītu attīstības traucējumus, jo agrīns atbalsts un palīdzība var būtiski ietekmēt bērna tālāko attīstību.

Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika ļauj sniegt precīzu vērtējumu par bērna attīstību agrīnā vecumā. Šī diagnostikas metode analizē dažādus bērna attīstības aspektus kā, piemēram, sociālā attīstība, runātā valoda, valodas sapratne, rokas veiklība u.c. Diagnostikas ietvaros speciālists sniedz vecākam rekomendācijas par nepieciešamo tālāko izpēti, piemērotāko rehabilitāciju un ikdienā nepieciešamo atbalstu.

Pieteikšanās:

Aicinām vecākus pieteikt bērnus līdz 3 gadu vecumam, kuriem ir pamatotas aizdomas (ārstnieciskās personas atzinumus vai norīkojums) par iespējamiem attīstības traucējumiem uz bezmaksas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku. Pieteikšanās rakstot e-pastu: brinummaja@gmail.com. Bērni tiks reģistrēti pieteikšanās secībā.

Ziedojuma izlietojums:

Labdarības kampaņas rezultātā tiks sniegts atbalsts 15 bērniem kopā 675EUR apmērā. Visi ziedojuma kampaņā saņemtie ziedojumi tiks novirzīti atbalsta pasākumu īstenošanai, atbilstoši "Brīnummājas" pakalpojumu izmaksām.

 
Labdarības akcija

Lai mācīties ir vieglāk!

Individuāls atbalsts bērniem ar jauktiem attīstības, mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem

 
Mērķa grupa:

Bērni ar jauktiem attīstības, mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem vecumā no 5 – 8 gadiem (ir pedagoģiski medicīniskās komisijas, klīniskā vai izglītības psihologa vai skolas atbalsta personāla atzinums) un kuriem nav noteikta invaliditāte.

Ziedojuma mērķis:

Stiprināt bērnu pašapziņu un veicināt mācību sasniegumus, vismaz 10^ Vidzemes bērniem ar mācīšanās traucējumiem nodrošinot katram atbalsta programmu 460 EUR vērtībā.
Ziedojuma kampaņā plānots piesaistīt ziedojumus vismaz 4600 EUR vērtībā un īstenot 350 bezmaksas pakalpojuma reizes.

^Programmā tiks iesaistīts bērnu skaits, atbilstoši piesaistīto ziedojumu summai.

Ziedojumu piesaiste:
 • Caur Mobilly Brīnummājas profilu;

 • Ar pārskaitījumu uz ziedojuma kontu SEB LV75UNLA0050023949868 (iespēja slēgt ziedojuma līgumu);
 • Ziedojumu kastītēs dažādās tirdzniecības vietās Cēsīs.
Programmas saturs:

Visa mācību gada laikā no oktobra līdz maijam bērniem ar mācīšanās traucējumiem tiks piedāvāta bezmaksas atbalsta programma, kas ietver sākotnējo konsultāciju un vienu no  atbalsta pasākumiem:

 1. Mācību snieguma uzlabošanai – sākotnējā konsultācija, 30 Montessori nodarbības, rekomendācijas turpmākam atbalstam;
 2. Valodas attīstībai - sākotnējā konsultācija, 36 logopēdijas nodarbības 2 reizes nedēļā,  rekomendācijas turpmākam atbalstam.
Programmas aktualitāte:

Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem tiek diagnosticēti jaukti attīstības vai mācīšanās traucējumi, kas kavē vai būtiski apgrūtina zināšanu un prasmju apguvi, negatīvi ietekmē socializēšanos, ilgtermiņā var pazemināt bērna ticību saviem spēkiem un mācīšanās motivāciju. 
Agrīna palīdzība un individuāls speciālistu atbalsts var būtiski uzlabot bērna mācību sniegumu un emocionālo pašsajūtu. 
 

Līdz ar attālināto mācību procesu, skolēniem ir pieaugusi trauksme, pazeminājusies ticība savām spējām, kā arī vērojama emocionāli jūtīgāka reakcija uz piedzīvoto pieredzi. Kā atzīst speciālisti, ir palielinājusies plaisa starp skolēniem ar labām sekmēm un skolēniem ar vājāku mācību sniegumu*. Aizvien lielāka atšķirība ir skolēnu zināšanām un prasmēm, uzsākot skolu.

Jaukti attīstības vai mācīšanās traucējumi var sakņoties gan  traumatiskā pieredzē, kad akūta spriedze liedz bērnam koncentrēties mācību procesam, gan tie var būt atšķirīgi uztveres procesi, kas prasa pielāgot mācību metodes un individuāli atbalstīt bērnu mācību vielas apguvē. Valodas attīstības traucējumi visbiežāk ir radušies organisku traucējumu ietekmē vai neatbilstošas sociālās vides un aprūpes rezultātā. 

Jaukti attīstības un mācīšanās traucējumi var izpausties dažādi – tās var būt grūtības izprast mutisku informāciju, koncentrēties veicamajam uzdevumam, izmantot uzdevuma veikšanai tikko iegūtu informāciju, grūtības paturēt ilgtermiņa atmiņā apgūto mācību vielu, grūtības lasīt vai izprast lasīto tekstu u.c. Valodas attīstības traucējumi ietver ļoti plašu traucējumu spektru – tie var būt pilnībā neverbāli bērni vai bērni ar ierobežotu runātās valodas apjomu, nepietiekošu vārdu krājumu, neprecīzu izrunu, pazeminātu lingvistisko izjūtu, lasīšanas grūtībām, disleksiju, disgrāfiju, stostīšanos un citām grūtībām.

Šobrīd ir būtiski uzlabojies atbalsts skolas vecuma bērniem - valstī tiek īstenoti divi projekti**, kuru ietvaros skolām ir iespēja skolēniem ar mācīšanās grūtībām piedāvāt atbalsta pasākumus – otrs pedagogs klasē, individuālas konsultācijas un psihologa atbalsts, tomēr gan pašās skolās, gan valstī veiktajos visaptverošos pētījumos secināts, ka papildus atbalstam izglītības iestādē, vairākiem skolēniem ir nepieciešams papildus speciālistu atbalsts interešu izglītības vai rehabilitācijas programmās***. Pirmsskolas vecuma bērniem šobrīd valstiskā līmenī nav atbalsta individuālam darbam ar bērniem, kuriem diagnosticēti valodas attīstības vai jaukti attīstības traucējumi.

Visbiežāk bērniem ar jauktiem attīstības vai mācīšanās traucējumiem atbalsts ir nepieciešams regulāri un ilgākā laika periodā, jo tikai ar sistemātisku darbu ir iespējams sasniegt noturīgus rezultātus, tādēļ programma paredz atbalstu visa mācību gada garumā.

Pieteikšanās:

> Šobrīd programmā uzņemti 9 bērni. Ja turpmāk tiks savākts pietiekams ziedojumu apmērs, pogrammā uzņemsim arī 10 bērnu.

-------
Programmā varēs pieteikties ikviens Vidzemes bērns vecumā no 5 – 8 gadiem, kuram ir ērti saņemt pakalpojumu Cēsīs, un kuram ir diagnosticēti jaukti attīstības un mācīšanās traucējumi vai valodas attīstības traucējumi.

Informācija par iespēju pieteikties dalībai programmā tiks publicēta Brīnummājas Facebook kontā un mājas lapā. Programmā dalībnieki tiks reģistrēti pieteikšanās secībā. Šajā programmā nevar piedalīties bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte, jo šai mērķa grupai ir citi atbalsta pasākumi.

Ziedojumu izlietojums:

Ziedošanas kampaņas rezultātā tiek sniegts atbalsts 9 no 10 bērniem kopā 4163 EUR apmērā, nodrošinot viņiem bezmaksas Montessori un logopēdijas nodarbības. 

Visi ziedojuma kampaņā saņemtie ziedojumi tiks novirzīti atbalsta pasākumu īstenošanai, atbilstoši “Brīnummājas” pakalpojumu izmaksām. 

Ziedojuma akcijas rezultāti regulāri tiks publiskoti Brīnummājas mājas lapā.

Uzņēmumiem, kuri ziedojuši šai labdarības kampaņai, tiks nosūtīta atskaite par ziedojumu izlietojumu.

Brīnummāja turpinās sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem, lai nodrošinātu atbalstu ziedojuma kampaņas desmitajam bērnam, vēl joprojām ir iespējams veikt ziedojumus:

---

Ziedojuma kampaņas organizēšana notiek "Brīnummāja" kapacitātes veicināšanas projekta "Atspēriens" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

*https://rebaltica.lv/2021/09/skola-ka-loterija-ka-pandemija-aug-plaisa-izglitibas-kvalitate/
** https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai, http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu 
*** https://www.saeima.lv/petijumi/Ieklaujosa_izglitiba_berniem_spec_vajadzibam_Latvija.pdf

 

 


 

Kā ziedot Brīnummājas labdarības projektiem?

Veicot naudas pārskaitījumu uz ziedojuma kontu, lūdzam mērķī norādīt tās akcijas nosaukumu, kuru vēlaties atbasltīt vai "Labdarībai", ja vēlaties atbalstīt Brīnummājas darbu un nākamās akcijas.

 

Ziedojuma konts SEB bankā:

Biedrība "Brīnummāja"

LV‍75‍ UNLA 00500  23949 868

Reģ.Nr.4000 8231 867

 

Ziedojums caur Mobilly aktuālajai akcijai:

Doties uz Mobilly


 

Lai ziedotu caur Mobilly:

1. Caur pārlūku dodies uz Brīnummājas profilu vai lejupielādē Mobilly aplikāciju mobilajā telefonā. Seko saitei vai Mobilly mājas lapas augšas izvēlnē meklē "Vairāk" - "Ziedojumi" - "Biedrība Brīnummāja"

2. Izvēlies ziedojuma apmēru.

3. Seko līdzi norādēm ekrānā (Tev būs nepieciešams mobilais telefons, lai saņemtu un ievadītu drošības kodu)

 

Vai ir iespējams noslēgt ziedojuma līgumu kā juridiskai personai?

Jā, droši raksti mums uz Brīnummājas epastu vai zvani.

 

Vai es varu saņemt nodokļu atlaides ziedojot?

Jā, Brīnummājai ir Sabiedriskā Labuma Organizācijas status. Ziedotājs - fiziska un juridiska persona, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu var saņemt nodokļu atvieglojumu. Uzzini vairāk VID mājas lapā.