Atbalsts ir nepieciešams arī bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte

26.08.2021

Asistentu atbalsts izglītības iestādē ir būtisks ne tikai bērnam ar speciālām vajadzībām, tas nodrošina veiksmīgu iekļaujošo izglītību un pasargā no traumatiskas pieredzes arī citus grupiņas vai klases biedrus.

Vakar, 25.08.2021.,  tikšanās laikā ar Labklājības ministru Gati Eglīti sabiedriskā labuma organizācijas “Brīnummāja” vadītāja un bērnu attīstības speciāliste Liena Graudule akcentēja ģimenēm nozīmīgos jautājumus, kurus vecāki norāda kā aktuālās vajadzības.

Brīnummāja tiekas ar ministru

Pēc pieejamās informācijas (VDEĀVK un LM) 26% bērnu ar speciālām vajadzībām nav noteikta invaliditāte.

Pēc mūsu pieredzes īpatsvars bērniem ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, kuriem nav noteikta invaliditāte, ir daudz lielāks. Ir būtiski aktualizēt un iekļaut LM darba kārtībā jautājumu, kā nodrošināt atbalstu mācību vielas apguvē un iekļaušanās risku mazināšanā šiem bērniem. 

Vairākas pašvaldības jau risina šo jautājumu sava budžeta iespēju robežās, apmaksājot atbalsta pasākumus – Montessori nodarbības, logopēdijas nodarbības, Smilšu spēles terapiju vai citus nepieciešamos pakalpojumus.

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana šo trīs gadu laikā ir būtiski uzlabojusi bērnu ar invaliditāti dzīves kvalitāti, saņemot sociālās rehabilitācijas un citus atbalsta pasākumus tuvu dzīvesvietai. Piešķirtās 100 pakalpojuma reizes deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un līdz 100 pakalpojuma reizēm NVO īstenotajos Eiropas sociālā fonda projektos būs izmantotas šogad, vēlākais nākošgad. Aktuāls ir jautājums par šī būtiskā atbalsta ilgtspēju un projektu pēctecību. Sarunā ministrs apstiprināja, ka Eiropas sociālā fonda atbalsts plānots arī nākošajā periodā. Ļoti ceram, ka atrisināsies arī jautājums par starpposmu 2023. gadā, lai bērniem nebūtu pārtraukums rehabilitācijas procesā.

Jautājām, vai LM ir izvērtējusi kā jaunā nodokļu reforma ietekmē vecākus, kas ikdienā audzina bērnus ar speciālām vajadzībām vai kas izvēlējušies mājmācības formu un līdz 01.07.2021. strādāja nepilnu slodzi, ņemot vērā, ka viņiem nav iespēju strādāt pilnu darba laiku. Ministrs apstiprināja, ka par šo vēl joprojām ir daudz diskusiju. Mēs ļoti ceram, ka nodokļu jautājums tiks skatīts atkārtoti un pieņemtie lēmumi nekavēs sociāli mazaizsargāto grupu iekļaušanos.

Vecākiem vēl joprojām ir daudz neskaidrību ar asistentu atalgojumu. Visi atzīst, ka asistentu atbalsts ir būtisks - gan skolā, gan ikdienas gaitās. Risināmie jautājumi šobrīd ir trīs - asistentu atalgojums, kas ietekmē asistentu pieejamību, skolu budžets asistentu piesaistei un asistentu apmācība kvalitatīvam atbalstam bērniem ar speciālām vajadzībām.

Labklājības jomā risināmo jautājumu loks vienmēr ir plašs, bet daudzi jautājumi, ja tajos gudri investē šodien, var stiprināt valsts ekonomiku rītdien. Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana un atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām, kuriem nav noteikta invaliditāte, ļaus šiem bērniem izaugt par ekonomiski aktīviem, gudriem un laimīgiem pieaugušajiem.

Mēs, kā sabiedriskā labuma organizācija, esam gatavi sociālam dialogam un kopīgai risinājumu meklēšanai, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm bērnu emocionālai, sociālai, fiziskai un intelektuālai attīstībai.