Biedrība “Brīnummāja” ar 2019 gada 14. februāri uzsāk projekta Nr.9.2.2.3/18/A/008 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu

Projekta mērķis ir 42 bērniem no Vidzemes reģiona ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir vērsti uz bērnu sociālo prasmju pilnveidošanu un funkcionālo spēju uzlabošanu, atbilstoši individuālam sociālas rehabilitācijas plānam, nodrošinot pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, kā arī uzlabot bērnu vecāku, aizbildņu vai audžuvecāku aprūpes prasmes un bērnam atbilstoša atbalsta sniegšanu, nodrošinot Marte Meo terapiju.

Projekta ietvaros mērķa grupai ir paredzēts sniegt sekojošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

  1. Tomatis terapiju;
  2. Montessori nodarbības;
  3. Kanis terapiju;
  4. Mūzikas terapiju;
  5. Marte Meo terapiju.

Īstenojot projektu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņems 42 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. bērni ar autiskā spektra traucējumiem, garīgo atpalicību un valodas attīstības traucējumiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kuri apmeklē (vai plāno apmeklēt) vispārizglītojošās mācību iestādes un kuru aprūpe tiek nodrošināta ģimenē, kā arī 20 vecāki, audžuvecāki vai aizbildņi saņems Marte Meo konsultācijas. Papildus projektā tiks papildināta materiāli tehniskā bāze, segti saimnieciskie izdevumi un atbalstīta projekta īstenošanas personāla kvalifikācijas celšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 153 157.75 EUR, no tām 85% jeb 130 184.09 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, 15% jeb 22973.66 EUR no Valsts budžeta.

Projekta īstenošana ir paredzēta no 2019.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.maijam.

Projekta dalībnieki būs biedrības “Brīnummāja” klienti, kuriem sociālās rehabilitācijas plānā rekomendētas projektā iekļautās terapijas. Situācijās, kad tiks plānota papildus dalībnieku piesaiste, tiks izvietota publiska informācija biedrības FaceBook profilā un mājas lapā.

Projekta vadītājs: Liena Milherte, 26425851.

Klientu plānošanu organizē sociālā rehabilitētāja Sanda Raudule, 27722449.